Welcome to Cardiff Education Services


Pause
Playing
Circular icon

Featured Service

Image representing the service provider: Multi Sensory logo (01-04-2020_1037)
Multi-Sensory Impairment Service/Y Gwasanaeth Namau Amlsynhwyraidd
Maximising the inclusion and achievement of children with Multi-Sensory Impairments / Gwneud y mwyaf o gynhwysiant a chyflawniad plant â Namau Amlsynhwyraidd.
The MSI Specialist team is a vital part of Cardiff Local Authority’s inclusion service. We provide high quality support, advice, training, assessment and direct teaching to ensure the inclusion and ac...
News

Latest News

Audit Committee Newsletter (Spring/Summer 2020)
03 Apr
Audit Committee Newsletter Spring/Summer 2020 Welcome to the Spring/Summer edition of the Audit Committee Newsletter, which details our work and outcomes over the last 6 months. I encourage you to read our Newsletter, which includes information on our focussed areas of attention, and our wider directorate control environment reviews. You will also find details of our self-assessment, and an update on the work and campaigns of the internal audit and investigation teams. I welcome, and would be pleased to receive, comments or questions that you may have. (David Hugh Thomas, Audit Committee Chairperson) (Contact via Democratic Services: g.porter@cardiff.gov.uk, Audit Manager cpyke@cardiff.gov.uk) Cylchlythyr Pwyllgor Archwilio Gwanwyn/Haf 2020 Croeso i rifyn Gwanwyn/Haf Cylchlythyr y Pwyllgor Archwilio, sy’n sôn am ein gwaith a’n canlyniadau dros y 6 mis diwethaf.Rwy’n eich annog i ddarllen y Cylchlythyr, sy’n cynnwys gwybodaeth am y meysydd sy’n derbyn sylw gennym, a’n adolygiadau lletach ar amgylcheddau rheoli cyfarwyddiaethau.Ynddo hefyd cewch fanylion ar ein hunan-asesiad, a diweddariad ar waith ac ymgyrchoedd y timoedd archwilio ac ymchwilio mewnol. Buaswn yn croesawu, ac yn falch o dderbyn, sylwadau neu gwestiynnau a allai fod gennych. (David Hugh Thomas, Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio) (Cyswllt drwy Gwasanaethau Democrataidd: g.porter@caerdydd.gov.uk, Rheolwr Archwilio cpyke@caerdydd.gov.uk)
Coronavirus - COVID 19
13 Mar
Click here: Latest Updates from Public Health Wales – this page is updated every day at 3pm Public Health Wales is working closely with the Welsh Government and the other UK public health agencies to carefully monitor the Coronavirus situation and implement a planned response, with measures in place to protect the health of the public. Click here: Advice for the public There are general principles you can follow to help prevent the spread of respiratory viruses such as Novel Coronavirus. These include: Washing your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Use an alcohol-based hand sanitiser that contains at least 60% alcohol if soap and water are not available Avoid touching your eyes, nose and mouth with unwashed hands Avoid close contact with people who are unwel If you feel unwell, stay at home and do not attend work or school Cover your cough or sneeze with a tissue then throw the tissue in the bin, and then wash your hands immediately (Catch it, Bin it, Kill it) Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces in the home and work environment Click here: FAQs - Frequently Asked Questions
New Banking Provider
27 Feb
Cardiff Council will be changing their banking provider as of 1st April 2020. Please look out for messages containing details of the change of bank account and the new banking requirements in March. My fydd Cyngor Caerdydd yn newid ei cyflenwr Banc ar y 1af o Ebrill 2020. Mi fydd negeseuon yn cynnwys manylion o’r cyfrif banc newydd a’r anghenion banc newydd ym mis Mawrth.
Mental Health Awareness Training
23 Jan
Mae hon yn neges ddwyieithog/This is a bilingual message Mental Health Awareness Traning Mental health conditions are widespread and most of us will either experience one, or know someone who has experienced one. In its Corporate Health Standard, Public Health Wales indicates that one in six employees will have a mental health problem at any one time. Cardiff Council is committed to promoting and maintaining the mental health and wellbeing of all employees through workplace practices, and encourage employees to take responsibility for their own mental health and wellbeing. This Mental Health Presentation will look at:- A definition of Mental Health Facts and figures Attitudes and stigma Signs and symptons Causes and treatments Healthy living and mental illness Taking care of your own Mental Health both at home & in the work place Increasing your awareness of Mental Health in the work place You can enrol on this course through DigiGOV or telephone Cardiff Academy on (029) 2034 6050 ________________________________________________________________________________________________________ Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Mae cyflyrau iechyd meddwl yn gyffredin a bydd y rhan fwaf ohonom ni naill ai'n cael un, neu'n nabod rhywun sydd wedi cael un. Yn y ddogfen safonau iechyd Corfforaethol, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru'n nodi y bydd un o bob chwe aelod o staff yn dioddef o broblem iechyd meddwl ar unrhyw adeg. Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i hyrwyddo a chynnal iechyd meddwl a lles pob un o'i staff drwy arferion da yn y gweithle, ac rydyn ni'n annog staff i gymryd cyfrifoldeb am eu hiechyd a'u lles eu hunain Bydd y Cyflwyniad ar Iechyd Meddwl yn cynnwys:- Diffiniad o Iechyd Meddwl Ffeithiau a ffigurau Agweddau a stigma Arwyddion a symptomau Achosion a thriniaethau Byw'n iach gyda salwch meddwl Gofalu am eich Iechyd Meddwl eich hun yn y Cartref a'r Gweithle Dod yn fwy ymwybodol o Iechyd Meddwl yn y Gweithle Gallwch chi gofrestru ar y cwrs yma drwy DigiGOV neu drwy ffonio Academi Caerdydd ar (029) 2034 6050
Caerdydd/Cardiff 2030 Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019, Neuadd y Ddinas/Tuesday 19th November at City Hall 15:30 – 19:00
11 Nov
Mae hon yn neges ddwyieithog/This is a bilingual message. Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019, Neuadd y Ddinas, 15:30 – 19:00 Cadwch le yma erbyn 25 Hydref 2019 Ar ddydd Mawrth 19 Tachwedd bydd Cyngor Caerdydd yn cynnal digwyddiad mawr yn Neuadd y Ddinas i lansio gweledigaeth Caerdydd 2030 ar gyfer addysg a dysgu yn y ddinas. Byddwn yn dod â phlant a phobl ifanc, arweinwyr ysgolion, llywodraethwyr, athrawon a thimau ysgol ynghyd, yn ogystal ag ystod eang o bartneriaid allweddol o bob rhan o’r ddinas i ddathlu ein llwyddiant gyda’n gilydd cyn lansio gweledigaeth Caerdydd 2020, ac i rannu ein dyhead ar gyfer y dyfodol. Dan arweiniad pobl ifanc, bydd y digwyddiad hwn yn y nodi cam nesaf y daith gwella addysg yng Nghaerdydd, gan danlinellu ein hymrwymiad parhaus i wneud ‘Addysg yn Bwysig i Bawb'. Amserlen y Digwyddiad: 15:30 – 17:30 · Marchnad o hyd at 50 arddangoswr o addysg a phartneriaid ehangach · Rhwydweithio a lluniaeth Dau Seminar rhwng 15:45 a 17:30 Yr Athro Mick Waters · Ail-ddychmygu system addysg y dyfodol Rhagor o wybodaeth i ddod. Gallwch gofrestru ar y diwrnod. 17:45 – 19:00 Sesiwn Lawn gan blant a phobl ifanc sy’n cynnwys: · Agoriad gan Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw Thomas · Cyflwyno Gweledigaeth 2030 Caerdydd · Fideo Mae Addysg yn Bwysig i Bawb 2030 · Cystadleuaeth Plant Caerdydd 2030 cyflwyniad o wobrau · Diweddglo – perfformiad ysgol Tuesday 19th November at City Hall, 15:30 – 19:00 Please book your place here by October 25th 2019 On Tuesday 19th November Cardiff Council will host a major event at City Hall to launch the Cardiff 2030 vision for education and learning in the city. The event will bring together children and young people, school leaders, governors, teachers and school teams, and a wide range of key partners from across the city to celebrate success together since the prior launch of the Cardiff 2020 vision, and to share aspirations for the future. Led by young people, this event will mark the next phase of education improvement in Cardiff, and will underline the ongoing shared commitment to making 'Education Everybody’s Business'. Event Itinerary: From 15:30 – 17:30 · A Marketplace of up to 50 exhibitors from education and wider partners · Networking and refreshments Two Seminars between 15:45 and 17:30 Professor Mick Waters · Re-imagining the future education system Further information to follow. You will be able to register on the day. From 17:45 – 19:00 A Plenary hosted by children and young people, including: · Opening from the Leader of the Council, Councillor Huw Thomas · Introducing the Cardiff 2030 Vision · Education is Everybody’s Business 2030 video · Children’s Cardiff 2030 Competition presentation of awards · Finale – school performance
Calendar icon

Training & Events

21
21 Apr
LNST Module 2: Phonological Awareness & Phonics
This 1 day course (delivered over 2 mornings) for Teaching Assistants explains the importance of phonological awareness and phonics in the development of reading and considers ways in which these can be developed in children with Additional Learning Needs. Mae'r cwrs undydd hwn (a ddarperir dros 2 fore) ar gyfer cynorthwywyr dysgu yn esbonio pwysigrwydd ymwybyddiaeth ffonolegol a ffoneg wrth ddatblygu sgiliau darllen ac yn ystyried ffyrdd y gellir datblygu'r rhain mewn plant ag anghenion dysgu ychwanegol.
21
21 Apr
Staff Recruitment & Selection // Recriwtio a Dethol Staff
• Esbonio egwyddorion recriwtio a dethol effeithiol. • Disgrifio'r cyfrifoldebau cyfreithiol mewn perthynas â recriwtio Penaethiaid a Dirprwy Benaethiaid. • Disgrifio’r cymorth sydd ar gael i lywodraethwyr a rôl partïon eraill. • Sicrhau bod llywodraethwyr yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau dan y polisi. • Rhoi offer i gynorthwyo gyda recriwtio a dethol. • Trafod agweddau ar ddiogelu wrth recriwtio. • To explain the principles of effective recruitment & selection. • To describe the legal responsibilities in relation to Headteacher and Deputy Headteacher recruitment. • To describe the support available to governors and the role of other parties. • To ensure that governors are aware of their responsibilities under the policy. • To provide tools to assist with recruitment & selection. • To discuss aspects of safeguarding in recruitment.
22
22 Apr
Emotional Resilience & Anger Management
We will cover: * factors that can influence a child's ability to emotionally regulate. * models that can be used to describe emotional resilience * A toolbox of strategic support for aftercare, support and guidance.
22
22 Apr
LNST Module 2: Phonological Awareness & Phonics
This 1 day course (delivered over 2 mornings) for Teaching Assistants explains the importance of phonological awareness and phonics in the development of reading and considers ways in which these can be developed in children with Additional Learning Needs. Mae'r cwrs undydd hwn (a ddarperir dros 2 fore) ar gyfer cynorthwywyr dysgu yn esbonio pwysigrwydd ymwybyddiaeth ffonolegol a ffoneg wrth ddatblygu sgiliau darllen ac yn ystyried ffyrdd y gellir datblygu'r rhain mewn plant ag anghenion dysgu ychwanegol.
22
22 Apr
Additional Learning Needs (ALN) Course // Cwrs Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)
Nodau’r Cwrs: • Cynnig trosolwg o’r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg • Esbonio’r hyn a olygir gan ADY ac AAA • Ystyried rôl y Corff Llywodraethu o ran darpariaeth i ddysgwyr ag ADY, gan gynnwys rôl y Llywodraethwr ADY Course Aims: • To provide an overview of the Additional Learning Needs and Education Tribunal Act • To explain what is meant by ALN and SEN • To explore the Governing Body’s role in provision for learners with ALN, including the role of the ALN Governor