Welcome to Cardiff Education Services


Pause
Playing
Circular icon

Featured Service

Image representing the service provider: Commercial Waste_Logo (04-07-2019_1720)
Commercial Waste Services/Gwasanaethau Gwastraff Masnachol
News

Latest News

Mental Health Awareness Training
23 Jan
Mae hon yn neges ddwyieithog/This is a bilingual message Mental Health Awareness Traning Mental health conditions are widespread and most of us will either experience one, or know someone who has experienced one. In its Corporate Health Standard, Public Health Wales indicates that one in six employees will have a mental health problem at any one time. Cardiff Council is committed to promoting and maintaining the mental health and wellbeing of all employees through workplace practices, and encourage employees to take responsibility for their own mental health and wellbeing. This Mental Health Presentation will look at:- A definition of Mental Health Facts and figures Attitudes and stigma Signs and symptons Causes and treatments Healthy living and mental illness Taking care of your own Mental Health both at home & in the work place Increasing your awareness of Mental Health in the work place You can enrol on this course through DigiGOV or telephone Cardiff Academy on (029) 2034 6050 ________________________________________________________________________________________________________ Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Mae cyflyrau iechyd meddwl yn gyffredin a bydd y rhan fwaf ohonom ni naill ai'n cael un, neu'n nabod rhywun sydd wedi cael un. Yn y ddogfen safonau iechyd Corfforaethol, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru'n nodi y bydd un o bob chwe aelod o staff yn dioddef o broblem iechyd meddwl ar unrhyw adeg. Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i hyrwyddo a chynnal iechyd meddwl a lles pob un o'i staff drwy arferion da yn y gweithle, ac rydyn ni'n annog staff i gymryd cyfrifoldeb am eu hiechyd a'u lles eu hunain Bydd y Cyflwyniad ar Iechyd Meddwl yn cynnwys:- Diffiniad o Iechyd Meddwl Ffeithiau a ffigurau Agweddau a stigma Arwyddion a symptomau Achosion a thriniaethau Byw'n iach gyda salwch meddwl Gofalu am eich Iechyd Meddwl eich hun yn y Cartref a'r Gweithle Dod yn fwy ymwybodol o Iechyd Meddwl yn y Gweithle Gallwch chi gofrestru ar y cwrs yma drwy DigiGOV neu drwy ffonio Academi Caerdydd ar (029) 2034 6050
Caerdydd/Cardiff 2030 Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019, Neuadd y Ddinas/Tuesday 19th November at City Hall 15:30 – 19:00
11 Nov
Mae hon yn neges ddwyieithog/This is a bilingual message. Dydd Mawrth 19 Tachwedd 2019, Neuadd y Ddinas, 15:30 – 19:00 Cadwch le yma erbyn 25 Hydref 2019 Ar ddydd Mawrth 19 Tachwedd bydd Cyngor Caerdydd yn cynnal digwyddiad mawr yn Neuadd y Ddinas i lansio gweledigaeth Caerdydd 2030 ar gyfer addysg a dysgu yn y ddinas. Byddwn yn dod â phlant a phobl ifanc, arweinwyr ysgolion, llywodraethwyr, athrawon a thimau ysgol ynghyd, yn ogystal ag ystod eang o bartneriaid allweddol o bob rhan o’r ddinas i ddathlu ein llwyddiant gyda’n gilydd cyn lansio gweledigaeth Caerdydd 2020, ac i rannu ein dyhead ar gyfer y dyfodol. Dan arweiniad pobl ifanc, bydd y digwyddiad hwn yn y nodi cam nesaf y daith gwella addysg yng Nghaerdydd, gan danlinellu ein hymrwymiad parhaus i wneud ‘Addysg yn Bwysig i Bawb'. Amserlen y Digwyddiad: 15:30 – 17:30 · Marchnad o hyd at 50 arddangoswr o addysg a phartneriaid ehangach · Rhwydweithio a lluniaeth Dau Seminar rhwng 15:45 a 17:30 Yr Athro Mick Waters · Ail-ddychmygu system addysg y dyfodol Rhagor o wybodaeth i ddod. Gallwch gofrestru ar y diwrnod. 17:45 – 19:00 Sesiwn Lawn gan blant a phobl ifanc sy’n cynnwys: · Agoriad gan Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw Thomas · Cyflwyno Gweledigaeth 2030 Caerdydd · Fideo Mae Addysg yn Bwysig i Bawb 2030 · Cystadleuaeth Plant Caerdydd 2030 cyflwyniad o wobrau · Diweddglo – perfformiad ysgol Tuesday 19th November at City Hall, 15:30 – 19:00 Please book your place here by October 25th 2019 On Tuesday 19th November Cardiff Council will host a major event at City Hall to launch the Cardiff 2030 vision for education and learning in the city. The event will bring together children and young people, school leaders, governors, teachers and school teams, and a wide range of key partners from across the city to celebrate success together since the prior launch of the Cardiff 2020 vision, and to share aspirations for the future. Led by young people, this event will mark the next phase of education improvement in Cardiff, and will underline the ongoing shared commitment to making 'Education Everybody’s Business'. Event Itinerary: From 15:30 – 17:30 · A Marketplace of up to 50 exhibitors from education and wider partners · Networking and refreshments Two Seminars between 15:45 and 17:30 Professor Mick Waters · Re-imagining the future education system Further information to follow. You will be able to register on the day. From 17:45 – 19:00 A Plenary hosted by children and young people, including: · Opening from the Leader of the Council, Councillor Huw Thomas · Introducing the Cardiff 2030 Vision · Education is Everybody’s Business 2030 video · Children’s Cardiff 2030 Competition presentation of awards · Finale – school performance
Education Buildings Wales Awards: Winner // Ngwobrau Adeiladau Addysg Cymru: Enillydd
06 Aug
This is a bilingual message // Mae hon yn neges ddwyieithog. Llongyfarchiadau i’n cydweithwyr yn y tîm Mynediad a Chynllunio Trefniadaeth Ysgolion. Maen nhw wedi ennill y brif wobr yng Ngwobrau Adeiladau Addysg Cymru 2019 yn y categori ‘Cleient y Flwyddyn’ am ddatblygu Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd. Adeiladwyd yr ysgol uwchradd £36 miliwn fel rhan o Raglen Ysgolion ac Addysg y 21ain Ganrif Band A. Dywedodd Willmott Dixon a oedd yn gyfrifol am yr enwebiad: “Cyngor Caerdydd sydd y tu ôl i adfywio cymunedol – nid yn unig y mae’n “archebu” adeilad ysgol, mae hefyd yn rhan o’r broses. "Mae’n gallu dilysu’r canlyniadau terfynol oherwydd ei ymrwymiad; mae’n llywio ac yn cydweithredu i’w greu.” Da iawn bawb! Cafodd ysgolion cynradd newydd sbon Hamadryad, Howardian a Glan Morfa eu henwebu am wobrau. ____________________________________________________________________________ Congratulations to our colleagues in the Schools Organisation Access and Planning team. They scooped top prize at the Education Buildings Wales 2019 Awards in the category ‘Client of the Year’ for the development of Cardiff West Community High School. The £36million high school was built as part of the Band A 21st Century Schools and Education Programme. Willmott Dixon who were responsible for the nomination said: “Cardiff Council are the driving force behind the act of community regeneration – they don’t just “place an order” for a school building, they invest themselves into the process. “They are able to validate the end results because of their commitment; they actively steer and collaborate to create it.” Well done to everyone involved! Brand new primary schools Hamadryad, Howardian and Glan Morfa were also nominated for awards.
Walk a Mile in her Shoes/Cerdded Milltir yn ei Hesgidiau Hi
05 Aug
Mae hon yn neges ddwyieithog. /This is a bilingual message. Gyda dros 100 yn cymryd rhan y llynedd, mae “'Cerdded Milltir yn Ei Sgidiau yn llwybr milltir o hyd sydd yn dechrau yng Nghastell Caerdydd, yna o gwmpas Canol y Ddinas, gan orffen yn ôl yn y castell. Yn broject partneriaeth rhwng Cyngor Caerdydd, Cymdeithas Dai Cadwyn a Chyngor Bro Morgannwg, mae’r digwyddiad wedi tyfu o 14 dyn yn cerdded yn 2014 ac am y tro cyntaf y llynedd cymerodd disgyblion o Ysgol Uwchradd Llanisien, Ysgol Uwchradd Teilo Sant a Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd ray n y digwyddiad. Yn digwydd eto eleni, ar 20 Medi 2019, gwahoddir ysgolion i gymryd rhan yn y daith gerdded milltir o hyd am ddim, er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth o drais domestig a’r angen i fynd i’r afael â phob achos o drais domestig ledled y wlad. Yn unol â’r thema, gwahoddir y cerddwyr hefyd i wisgo esgidiau merched, o sodlau uchel i esgidiau ymarfer i flip-fflops. Ymunwch â’r sgwrs #RHUBANGWYNCDYDDBRO I gofrestru ewch i www.walkinhershoes.wales Mae’r erthygl lawn ar gael yn yr atodiad. _____________________________________________________________________________ With over 100 participants last year, 'Walk a Mile in Her Shoes’ is a one mile route starting at Cardiff Castle around the city centre, finishing back at the castle. A partnership project between Cardiff Council, Cadwyn Housing Association and the Vale of Glamorgan Council, the event has grown from just 14 men in 2014 and for the first time last year, young people from Llanishen High School, St Teilo’s High School and the Cardiff Youth Service participated in the event. Taking place again this year, on 20th September 2019, schools are invited to take part in the one-mile walk for free, to help raise awareness of the issue of domestic abuse and the need to tackle all cases of domestic abuse across the country. In line with the theme, walkers are also invited to wear women's shoes, from high heels to trainers to flip-flops. Join the conversation #WHITERIBBONCARDIFFVALE Register at www.walkinhershoes.wales See the attachment for the full poster.
Celebrate Summer at Llanover Hall/Dathlwch yr Haf yn Neuadd Llanofer
15 Jul
Mae hon yn neges ddwyieithog. /This is a bilingual message. Bydd Neuadd Llanofer yn llawn gweithgareddau i blant ac oedolion yr haf hwn. Mae’r ysgol wedi dod i ben ar gyfer yr haf, ond mae ambell i beth i’w wneud i gadw’r dwylo bach yn brysur a’r meddyliau wedi eu diddanu draw yn Neuadd Llanofer. Gydag amrywiaeth o themâu gan gynnwys mythau a hud, y goedwig law ac anime, bydd rhywbeth at ddant pawb. Bydd Gweithdai Gwyl Celf yr Haf i Blant yn dechrau ar 5 Awst 2019 ac yn rhedeg am 3 wythnos. Ffoniwch 02920 872030 i gofrestru. Gweler y lawrlwythiadau ar gyfer y rhestr lawn o weithgareddau. _____________________________________________________________________________ This summer, Llanover Hall is bursting with activities for kids and adults alike. School may be out for the summer but there are plenty of activities to keep little hands and minds entertained over at Llanover Hall. With a range of themes including myths and magic, the rainforest and anime, there’s something for everyone. Children’s Summer Arts Festival Workshops begin on the 5th August 2019 and run for 3 weeks. Call 02920 872030 to enrol. Please see the downloads for the full list of activities.
Calendar icon

Training & Events

24
24 Feb
Workshop to Raise Awareness of Prevent (WRAP) // Gweithdy i Godi Ymwybyddiaeth am Prevent
• Sicrhau bod gweithdrefnau diogelu yn cynnwys darpariaeth ar gyfer a nodi a mynd i’r afael â risgiau sy’n ymwneud â radicaliaeth a therfysgaeth dreisgar a, bod yr Uwch Swyddog Dynodedig wedi datblygu sianeli cyfathrebu gydag asiantaethau allanol priodol, yn enwedig yr heddlu. • Deall bod rhaid i ysgolion allu ‘dangos dealltwriaeth a chamau’ sy’n cyfrannu at ddatblygu cymunedau cydlynol, gwydn yn eu rôl fel ‘gwarcheidwaid cyfrifol’. Bod angen iddynt gael trefniadau ar waith ar gyfer sicrhau diogelwch a llesiant pob dysgwr, gan gynnwys nodi’r dysgwyr hynny’n sy’n agored i niwed, sydd angen cymorth penodol ac/neu sydd mewn perygl o niwed. • Deall yr angen i ddiogelu dysgwyr rhag dylanwadau allanol, a allai fod ar ffurf mynediad i’r rhyngrwyd. • Ensure that safeguarding procedures include provision for identifying and addressing risks relating to radicalisation and violent extremism and, that the DSP has developed channels of communication with appropriate external agencies, especially the police service. • Understand that schools must be able to ‘demonstrate understanding and actions’ that contribute to the development of cohesive, resilient communities in their role as ‘responsible guardians’. They need to have arrangements in place for ensuring the safety and well-being of all learners, including the identification of vulnerable learners, who are in particular need of support and/or at risk of harm. • Understand the need to safeguard learners from external influences, which could be in the form of inappropriate access to the internet.
25
25 Feb
ACE Ambassador Professional Learning Day 1
The day would include a three-hour training session on ACE awareness provided by the ACE hub. This will be followed by a training session on the readiness tool which will help schools to reflect on their current provision and developing trauma informed environment in their school. In the afternoon the Resilience Film will be shown, if you have already seen this film delegates can then return to school.
25
25 Feb
LNST Module 4: Spelling
This half day course for Teaching Assistants explores the ways in which children develop spelling skills and considers how children with spelling difficulties can be supported to make progress. Mae'r cwrs hanner diwrnod hwn ar gyfer cynorthwywyr dysgu yn archwilio'r ffyrdd y mae plant yn datblygu sgiliau sillafu ac yn ystyried sut y gall plant ag anawsterau sillafu gael eu cefnogi i wneud cynnydd.
25
25 Feb
WellComm
Inclusion
25
25 Feb
Induction Training // Hyfforddiant Sefydlu
Bydd y cwrs hwn yn sicrhau bod gan lywodraethwyr: • Yr wybodaeth angenrheidiol i ddechrau cyflawni eu rôl yn effeithiol fel llywodraethwr er mwyn cefnogi’r ysgol i godi safonau; • Yn ymwybodol o faterion addysg cenedlaethol a lleol a’u heffaith ar gyrff llywodraethu • Chydnabod pwysigrwydd hyfforddiant a’r angen i ddatblygu eu sgiliau a manteisio ar gyfleoedd hyfforddi eraill sydd ar gael iddynt. • Rydym yn argymell mynychu’r cwrs hwn cyn yr hyfforddiant Deall Data. This is a mandatory course for new governors and will ensure that they: • Have the required knowledge and understanding to begin to fulfil their role effectively as a governor to support their school in raising standards; • Are aware of national and local educational issues and their impact on governing bodies • Recognise the importance of training and the need to develop their skills and take advantage of other training opportunities available to them. • We recommend attending this course before the Understanding Data training.