Welcome to Cardiff Education Services


Training icon

Training / Event Details

training

Managing Staff Attendance // Rheoli Presenoldeb Staff

Outline

Mae gan y corff llywodraethu gyfrifoldebau pwysig o ran iechyd a llesiant staff. Mae hyn yn cynnwys rhoi polisi a gweithdrefn glir ar waith, helpu i atal a lleihau lefelau absenoldeb, hybu cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd a mentrau iechyd, rhoi cymorth i gyflogeion cyn gynted â phosibl, ac yn gyffredinol ystyried effaith absenoldeb staff ar yr ysgol a'i dysgwyr. Lle bo'n angenrheidiol gallai fod angen i lywodraethwyr wneud penderfyniadau am gyflogaeth barhaol staff, pan na allant gefnogi absenoldeb mwyach. Mae’r hyfforddiant hwn yn ceisio rhoi gwybodaeth gyd-destunol ac esbonio rôl y llywodraethwyr wrth gyflawni eu cyfrifoldebau yn y maes hwn.

The governing body has important responsibilities in relation to the health and wellbeing of staff. This includes the application of a clear policy and procedure, helping prevent and reduce absence levels, promoting work life balance and health initiatives, providing assistance to employees as early as possible, and overall to consider the impact of staff absence on the school and its learners. Where necessary governors may be required to take employment decisions about the continued employment of staff, where absences can no longer be supported. This training seeks to provide contextual information and explain the role of governors in fulfilling their responsibilities in this area.

Description

 • Egluro egwyddorion rheoli presenoldeb staff
 • Disgrifio’r cymorth sydd ar gael i staff
 • Sicrhau bod llywodraethwyr yn ymwybodol o’u cyfrifoldebau dan y polisi
 • Disgrifio rôl partïon eraill
 • Ystyried data/gwybodaeth gyd-destunol


 • To explain the principles of managing staff attendance
 • To describe the support available to staff
 • To ensure that governors are aware of their responsibilities under the policy
 • To describe the role of other parties
 • To consider contextual data/information

Booking Information

I gadw lle e-bostiwch: gwasanaethau.llywodraethwyr@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch 029 20872912

To book a place please e-mail: governor.services@cardiff.gov.uk or telephone 029 20872912

Audience

 • Llywodraethwyr sy’n aelodau o’r Pwyllgor Disgyblu a Diswyddo Staff.
 • Governors who are members of the Staff Disciplinary and Dismissal Committee.

12 Nov 2019 16:30 - 18:30

(requires login)
Governor Support Services/Gwasanaethau Cymorth Llywodraethwyr
Contact Provider Arrow down

Date and Time

12 Nov 2019 16:30 - 18:30

Venue

Neuadd Y Sir // County Hall

Trainer

Anita Batten
Loading gif