Welcome to Cardiff Education Services


Training icon

Training / Event Details

training

Children Looked After // Plant sy'n Derbyn Gofal

Outline

Mae’r cwrs hwn ar gyfer pob llywodraethwr. Ar unrhyw adeg, gallai fod Plentyn sy’n Derbyn Gofal yn eich ysgol. Bwriad y cwrs hwn yw eich helpu i ddeall rôl rhianta corfforaethol ac chael rhywfaint o wybodaeth gefndirol ar ffurf ffeithiau a ffigurau ynghylch y boblogaeth sy’n derbyn gofal. Mae’n eich helpu i ddeall pa gymorth ychwanegol all fod ar gael ar gyfer Plant Sy'n Derbyn Gofal a sut y gallwch chi sicrhau bod eich ysgol yn gwneud ei gorau glas ar gyfer y grwp hwn sy'n agored i niwed.

This is a course for all governors. At any point in time, you could have a Looked after Child in your school. This course aims to help you understand the role of corporate parenting and gain some background knowledge of facts and figures around our Looked After population. It helps you understand what additional support can be available for Looked After Children and how you can ensure your school is doing the very best for this vulnerable group.

Description

  • Cael gwybodaeth gefndirol a dealltwriaeth o’r agenda Derbyn Gofal genedlaethol a lleol
  • Deall y term Derbyn Gofal o safbwyntiau gwahanol gan gynnwys safbwynt y plentyn
  • Dysgu sut i gefnogi a herio darpariaeth ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal yn eich ysgol

  • To gain background knowledge and understanding of the Looked After agenda nationally
and locally
  • To understand the term Looked After from different perspectives including the child's
perspective
  • To learn how to support and challenge provision for Looked After children in your school

Booking Information

I gadw lle e-bostiwch: gwasanaethau.llywodraethwyr@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch 029 20872912

To book a place please e-mail: governor.services@cardiff.gov.uk or telephone 029 20872912

Audience

  • Unrhyw lywodraethwr â diddordeb
  • Any interested governors

09 Dec 2019 16:00 - 18:00

(requires login)
Governor Support Services/Gwasanaethau Cymorth Llywodraethwyr
Contact Provider Arrow down

Date and Time

09 Dec 2019 16:00 - 18:00

Venue

Neuadd y Sir // County Hall

Trainer

Gill James
Loading gif