Welcome to Cardiff Education Services


Training icon

Training / Event Details

training

LNST Mini-Rainbows Reading Intervention

INTERVENTION FOR PINK/RED BAND PUPILS (R.A. approximately 4-5 years) YMYRRAETH AR GYFER DISGYBLION BAND PINC/COCH (O.D. tua 4-5 oed)

Outline

An introduction to using Mini-Rainbows to support pupils who are pre-pink or PM level 1-3.
Pupils should ideally have some initial sounds in place to access the programme.
It is recommended the programme runs for at least 10 weeks

Cyflwyniad i ddefnyddio Mini-Rainbows i gefnogi disgyblion sy'n gyn-binc neu lefel PM 1-3.
Yn ddelfrydol, dylai fod gan ddisgyblion rai seiniau cychwynnol yn eu lle i gael mynediad i'r rhaglen.
Argymhellir bod y rhaglen yn rhedeg am o leiaf 10 wythnos.

Description

SCHOOLS WILL NEED TO BUY THE MINI-RAINBOW RESOURCES TO IMPLEMENT THE PROGRAMME
A Mini-Rainbows pack consists of 1 reading pen and 10 audio books. At least 2 reading pens and one set of books is recommended.
(The current price is £120 for 'frog series' starter set. An additional 10 titles (bee series) costs £78. Additional reading pens cost £65) *Additional charges may apply to Non SLA schools

Mini-Rainbows is written by the authors of the very effective Rainbow Reading programme
It has been slightly adapted by LNST to meet the needs of pupils who are finding it difficult to learn to read.

Suitable for pupils in the Foundation Phase and Year 3
Pupils should have at least some initial sounds in place and be PM level 1-3 ideally
The programme can be run in groups of up to 4 or 1:1
Pupils develop confidence and enjoyment when reading
Pupils learn high frequency words, letter sounds and how to read repetitive sentences

BYDD ANGEN I YSGOLION BRYNU'R ADNODDAU AR GYFER ‘MINI-RAINBOWS’ ER MWYN GWEITHREDU’R RHAGLEN.
Mae pecyn Mini-Rainbows yn cynnwys 1 ysgrifbin darllen a 10 llyfr sain. Yr argymhelliad yw cael o leiaf 2 ysgrifbin darllen ac un set o lyfrau.
(Y pris presennol yw £120 ar gyfer set dechreuwyr ' cyfres frogaod '. Mae 10 o deitlau ychwanegol (bee series) yn costio £78. Pris pen ychwanegol yw £65) * gall taliadau ychwanegol fod yn berthnasol i ysgolion sydd ddim yn yr SLA.
Ysgrifennir ‘Mini-Rainbows’ gan awduron y rhaglen effeithiol ‘Rainbow Reading’.
Mae wedi cael ei addasu ychydig gan LNST i ddiwallu anghenion disgyblion sy'n ei chael yn anodd dysgu darllen.

Addas ar gyfer disgyblion yn y cyfnod sylfaen a blwyddyn 3
Dylai fod gan ddisgyblion o leiaf rywfaint o seiniau cychwynnol yn ei le ac yn ddelfrydol bod ar lefel PM 1-3.
Gellir rhedeg y rhaglen mewn grwpiau hyd at 4 disgybl neu 1:1.
Bydd disgyblion yn datblygu hyder a mwynhad wrth ddarllen.
Bydd disgyblion yn dysgu geiriau allweddol, seiniau llythrennau a sut i ddarllen brawddegau ailadroddus.

Programme

Day 1: 10/10/2019 | 09:15 - 12:00

Title: Day 1 LNST mini-RAINBOWS reading intervention
Venue: Willcox House, Dunleavy Drive, CF11 0BA
Trainer: Michelle Staggs, Specialist Teacher

Day 2: 06/02/2020 | 13:30 - 15:30

Title: Day 2 LNST mini-RAINBOWS reading intervention
Venue: Willcox House, Dunleavy Drive, CF11 0BA
Trainer: Michelle Staggs, Specialist Teacher

Outcomes

Staff will:
  • Learn which pupils to target with Mini-Rainbows
  • Become familiar with the Mini-Rainbow resources
  • Learn how to organise resources
  • How to structure the sessions
  • Exit criteria

Bydd staff yn:
  • Dysgu pa ddisgyblion i'w targedu gyda ‘Mini-Rainbows’
  • Dod yn gyfarwydd ag adnoddau ‘Mini Rainbows’
  • Dysgu sut i drefnu adnoddau
  • Deall sut i strwythuro'r sesiynau
  • Adnabod Meini Prawf ymadael

Booking Information

Please book via SLA online. Please email MStaggs@cardiff.gov.uk if you have any questions about this training.
There will be a course fee for schools who are not in the Cardiff SLA. There will also be a small additional cost for the intervention training materials produced by LNST for schools that are not in the Cardiff SLA.

Archebwch drwy SLA ar-lein. Anfonwch e-bost MStaggs@cardiff.gov.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr hyfforddiant hwn.
Bydd tal i’r cwrs ar gyfer ysgolion nad ydynt yn SLA Caerdydd. Bydd cost ychwanegol fach hefyd am y deunyddiau hyfforddiant a gynhyrchir gan LNST ar gyfer ysgolion sydd ddim yn rhan o SLA Caerdydd.

Audience

ALNCos, class teachers and teaching assistants

ALNCos, athrawon dosbarth a chynorthwywyr dysgu.

10 Oct 2019 09:15 - 12:00

Closing date: 10/10/2019
(requires login)
Communication, Achievement & Wellbeing (CAW) Specialist Support Teams/Timau Cymorth Arbenigol Cyfathrebu,Cyflawniad a Lles (CCL)
Contact Provider Arrow down
Day 1: 10 Oct 2019 09:15 - 12:00
Day 1 LNST mini-RAINBOWS reading intervention
Willcox House, Dunleavy Drive, CF11 0BA
Trainer: Michelle Staggs
Day 2: 06 Feb 2020 13:30 - 15:30
Day 2 LNST mini-RAINBOWS reading intervention
Willcox House, Dunleavy Drive, CF11 0BA
Trainer: Michelle Staggs
Loading gif