Welcome to Cardiff Education Services


Training icon

Training / Event Details

training

Understanding Data Training // Deall Hyfforddiant Data

Outline

Deall Hyfforddiant Data // Understanding Data Training

Description

  • Cwrs gorfodol yw hwn a bydd yn rhoi dealltwriaeth i lywodraethwyr am ddata
perfformiad ysgolion a’u galluogi i ofyn cwestiynau am y data er mwyn cyflawni eu
rôl yn effeithiol i godi safonau yn yr ysgol.
  • Bydd yr hyfforddiant hefyd yn helpu llywodraethwyr i gyflawni eu dyletswyddau’n
effeithiol ac asesu lle mae angen gwelliannau er mwyn codi safonau.
  • Rydym yn argymell dilyn ein hyfforddiant sefydlu cyn mynychu’r sesiwn hon.

  • This is a mandatory course for new Governors and will provide them with an
understanding of school performance data and the knowledge to enable them
to ask questions about the data to fulfil their role effectively to raise standards in
school.
  • The training will also assist governors to carry out their roles effectively and to
assess where improvements need to be made in schools to raise standards.
  • We recommended attending our Induction training before this session.

Booking Information

I gadw lle e-bostiwch: gwasanaethau.llywodraethwyr@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch 029 20872913

To book a place please e-mail: governor.services@cardiff.gov.uk or telephone 029 20872913

Audience

  • Unrhyw lywodraethwr â diddordeb
  • Any interested governors

03 Dec 2019 17:00 - 19:00

(requires login)
Governor Support Services/Gwasanaethau Cymorth Llywodraethwyr
Contact Provider Arrow down

Date and Time

03 Dec 2019 17:00 - 19:00

Venue

Neuadd y Sir // Coutny Hall

Trainer

Timothy Fawell
Loading gif