Welcome to Cardiff Education Services


Page icon

Legal Services/Gwasanaethau Cyfreithiol

Image representing the service provider: Gavel2 (01-06-2017_0909)

Cynnig cyngor cyfreithiol rhagweithiol o safon/Providing high quality proactive legal advice

Mae hon yn neges ddwyieithog/This is a bilingual message  

Mae Tîm y Gwasanaethau Cyfreithiol yn gweithio gyda phenaethiaid, llywodraethwyr a staff cynorthwyol i gynnig cyngor cyfreithiol rhagweithiol o safon uchel. Rydym yn deall ysgolion a'r problemau rydych yn eu hwynebu heddiw a gallwn eich helpu i ddiogelu enw da eich ysgol a gostwng y risg o dderbyn heriau cyfreithiol. Mae gennym fargyfreithiwr Addysg sy’n cynghori’n benodol ym mhob maes cyfraith addysg.

Bydd llawer ohonoch yn gwybod bod angen cyngor a chymorth cyfreithiol ynghylch y twf mewn ysgolion. Mae’r ystod yn cynnwys ymosodiadau cyfryngau cymdeithasol ar staff, achosion a materion cyfreithiol o ran gwahaniaethu, cyngor ar ddelio â llythyrau cyfreithiol, materion llywodraethiant ysgol a chwynion, ceisiadau mynediad i gofnodion ysgol a llawer o faterion eraill.

Rydym yn credu bod angen mynediad i gefnogaeth gyfreithiol o safon uchel ar ysgolion pan fo materion yn codi. Gall cael mynediad at gyngor cyfreithiol yn fuan olygu bod modd osgoi trafferthion mawr, gall helpu rheoli amser ac yn y pen draw, costau.

O’n cymharu â chyfreithwyr preifat, mae ein costau’n rhesymol iawn ac mae gennym dîm eang o gyfreithwyr a all ymdrin â materion megis caffael ac ymgyfreitha. Ein nod ydy cynnig gwasanaeth o safon uchel ac sydd yn werth am arian a thrwy hynny eich helpu chi i sicrhau y caiff pob plentyn yr addysg orau bosibl.

Yn 2016/17, bu i ni gynorthwyo 127 o’r 128 ysgol yng Nghaerdydd. Yn ogystal â chynnig cyngor cyfreithiol fel a phan fo angen, rydym yn cynnig newyddion diweddar rheolaidd ynghylch materion cyfreithiol ac rydym yn falch o gadarnhau ein bod wedi gwella ein cynnig eleni trwy gynnig sesiynau hyfforddi ar y materion cyfreithiol hyn.

_____________________________________________________________________________  

The Legal Services Team work with head teachers, governors and support staff to provide high quality proactive legal advice. We understand schools and the issues you are facing today and can help you protect your school’s reputation and to reduce the risks of legal challenges. We have a dedicated Education barrister who specifically advises on all areas of education law.

Many of you will be aware of the growth in schools requiring legal advice and assistance. The range covers social media attacks on staff, discrimination legal claims and issues, advice on dealing with solicitors' letters, school governance or complaints issues, access to school records requests and many other issues.

We believe schools need access to high quality legal support when such situations arise. Access to legal advice at an early stage can often avoid major difficulties, management time and expense later.

Compared to private practice lawyers our charges are very reasonable and we also have a wide team of lawyers who can deal with other matters such as planning, procurement and litigation issues. Our aim is to deliver a high quality, value for money service and in doing so to help you secure the very best educational experience for every child.

In 2016/17 we provided support to 127 out of 128 schools across Cardiff. In addition to providing legal advice as and when needed, we offer regular updates on legal issues and are pleased to confirm that we have enhanced our offering this year by offering training sessions on legal issues.

Header icon

Benefits - Buddion

Loading gif
Header icon

Terms – Telerau

Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif