Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Training icon

Training / Event Details

training

Pupil Discipline and Exclusion // Disgyblu a Gwahardd Disgyblion

Outline

Mae’r cwrs yn nodi’r materion y mae'n rhaid i lywodraethwyr eu hystyried mewn perthynas â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar wahardd disgyblion o’r ysgol. Cyhoeddwyd y canllawiau ym mis Ebrill 2015.
Mae’n rhaid i’r corff llywodraethu sefydlu Pwyllgor Disgyblu a Gwahardd Disgyblion o’r Ysgol. Mae’n rhaid penodi’r pwyllgor statudol hwn yng nghyfarfod cyntaf Tymor yr Hydref. Rôl y pwyllgor yw adolygu’r gwaith o ddefnyddio gwaharddiadau yn yr ysgol.

This course identifies the issues governors have to consider in relation to the Welsh Government guidance on pupil exclusions, issued in April 2015.
All governing bodies must establish a statutory Pupil Discipline and Exclusion Committee. This statutory committee must be appointed at the first meeting of the Autumn Term. The role of this committee is to review the use of exclusion in the school.

Description

  • Esbonio gweithdrefnau cywir y broses wahardd.
  • Nodi a thrafod meysydd o bryder a sensitifrwydd.
  • Hysbysu llywodraethwyr o’u cyfrifoldebau mewn
perthynas ag ymddygiad a phresenoldeb disgyblion yn eu hysgolion.
  • Darparu gwybodaeth i lywodraethwyr ynghylch sut mae Paneli Apeliadau yn gweithredu.

  • To explain the correct procedures in the exclusion process
  • To identify and discuss areas of sensitivity and concern
  • To inform governors of their responsibilities related to pupil behaviour and attendance
in their schools
  • To provide governors with the knowledge of how independent Appeal Panels operate.

Booking Information

I gadw lle e-bostiwch: gwasanaethau.llywodraethwyr@caerdydd.gov.uk neu ffoniwch 029 20872912

To book a place please e-mail: governor.services@cardiff.gov.uk or telephone 029 20872912

Audience

  • Unrhyw lywodraethwr â diddordeb.
  • Any interested governors.

10 Jun 2020 16:00 - 17:00

(requires login)
Governor Support Services/Gwasanaethau Cymorth Llywodraethwyr
Contact Provider Arrow down

Date and Time

10 Jun 2020 16:00 - 17:00

Venue

Virtual

Trainer

David Williams
Loading gif