Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Page icon

Information Governance Service/Gwasanaeth Llywodraethu Gwybodaeth

Image representing the resource page: logo

Hyfforddiant, Cymorth a Chyngor ar Lywodraethu Gwybodaeth/Information Governance Advice, Support and Training

Mae hon yn neges ddwyieithog/This is a bilingual message 

Mae ein Gwasanaeth Llywodraethu Gwybodaeth wedi ymrwymo i gydweithio â phenaethiaid, staff ysgol a chyrff llywodraethu i roi cyngor i helpu ysgolion i fodloni gofynion statudol y Ddeddf Diogelu Data a’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, a’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol. Byddwn yn cynnig Gwasanaeth Llywodraethu Gwybodaeth proffesiynol o safon sy’n ymateb i anghenion yr ysgol ac sy’n cynnig gwerth am arian ardderchog.

Mae’n gwasanaethau wedi’u seilio ar wybodaeth helaeth o ddatblygiad a gofynion y ddeddfwriaeth ynghylch Llywodraethu Gwybodaeth.

Yr hyn rydym yn ei gynnig:
Gwasanaeth Llywodraethu Gwybodaeth effeithiol sy’n diwallu anghenion strategol eich ysgol o ddydd i ddydd, gan gynnwys:
• Cofrestriad Rheolaeth Data Blynyddol gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth dan delerau’r Ddeddf Diogelu Data.
• Datblygu Polisïau Diogelu Data a Rhyddid Gwybodaeth
• Cyngor mewn perthynas â cheisiadau Rhyddid Gwybodaeth
• Cyngor mewn perthynas â cheisiadau datgelu gwybodaeth dan Ddeddf Diogelu Data
• Hyfforddiant priodol yn unol â gofynion statudol
• Cyngor a chanllawiau ar sut i ddefnyddio camerâu teledu cylch cyfyng
• Cyngor a chanllawiau ar ymwrthodiadau Prosesu Teg
• Diweddariadau ar newidiadau mewn deddfwriaeth berthnasol a chyfraith achosion newydd
• Cyngor a chanllawiau ar drin risgiau a digwyddiadau mewn perthynas â diogelwch gwybodaeth   

_____________________________________________________________________________  

Our Information Governance Service is dedicated to working in partnership with head teachers, school staff and governing bodies to provide advice to help schools meet the statutory requirements of the Data Protection and Freedom of Information Acts, and the Environmental Information Regulations. We will provide schools with a professional, high quality Information Governance service that is responsive to the schools needs and which offers excellent value for money.

Our services are underpinned with extensive knowledge of the workings and requirements of the legislation covering Information Governance.

What we offer:
An effective Information Governance service that meets the day to day and strategic needs of your school, including:

• Annual Data Controller registration under the terms of the Data Protection Act with the Information Commissioners’ Office
• Development of Data Protection and Freedom of Information Policies
• Advice in relation to Freedom of Information requests
• Advice in relation to requests for disclosure of information under the Data Protection Act
• Appropriate training in line with statutory requirements
• Advice and guidance on use of CCTV cameras
• Advice and guidance on Fair Processing disclaimers
• Updates on changes in relevant legislation and new case law
• Advice and guidance on handling information security risks and incidents

Header icon

Benefits - Buddion

Loading gif
Header icon

Terms – Telerau

Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Mewngofnodwch i weld yr adnoddau perthnasol/Please log in to view applicable resources
Loading gif
Header icon
Loading gif