Welcome to Cardiff Education Services

Image representing the portal: CC Logo

Page icon

Accounts Payable/Cyfrifon Taladwy

Image representing the service provider: Payment-01 (15-06-2017_1116)

Enabling Head Teachers and Governing Bodies to make payments to their suppliers via the Council's Payment System

Mae hon yn neges ddwyieithog/This is a bilingual message

Mae Timoedd Cyfrifon Taladwy Adnoddau Cyngor Caerdydd yn cynnig gwasanaeth effeithiol i ysgolion i allu talu anfonebau gwerthwyr gaiff eu cyflwyno iddynt drwy ddolen ar eu system SIM i System Ariannol y Cyngor (SAP).

Mae’r Cytundeb Lefel Gwasanaeth (CLG) hwn wedi ei gynllunio i alluogi Penaethiaid a Chyrff Llywodraethu mewn ysgolion a Gynhelir, rhai a Reolir yn Wirfoddol, rhai Gwirfoddol a Gynorthwyir ac Ysgolion Sefydledig i dalu eu cyflenwyr trwy gyfrwng System Daliadau’r Cyngor.

Mae’r CLG hwn rhwng Corff Llywodraethu’r ysgol a’r Cyngor ac mae’n sefydlu ar ba sail y darperir gwasanaethau gan y Cyngor, costau’r gwasanaethau hynny a sut bydd perthynas y darparwr gwasanaeth/cleient yn gweithio.  

_____________________________________________________________________________

Cardiff Council’s Resources Accounts Payable Teams provide an effective service to schools to pay vendor invoices submitted by them via a link from their SIM’s system to the Council’s Financial System (SAP).

This Service Level Agreement (SLA) is designed to enable Head Teachers and Governing Bodies in Maintained, Voluntary Controlled, Voluntary Aided and Foundation schools to make payments to their suppliers via the Councils Payment System,

This SLA is between the Governing Body of the school and the Council and sets out the basis upon which services will be provided by the Council, the costs of those services and how the service provider/client relationship will work.

Header icon

Benefits - Manteision

Loading gif
Header icon

More Details - Rhagor o fanylion

Loading gif
Header icon

Terms - Telerau

Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif
Header icon
Loading gif